Κοινωφελής Εργασία 2018 για την Αντιπυρική Προστασία Δασών

Κοινωφελής Εργασία  για 5.066 θέσεις για την αντιπυρική προστασία των δασών της Χώρας

Αναρτήθηκε στην ιστοσελίδα του ΟΑΕΔ η προσκληση του προγράμματος μαζί με τον πίνακα θέσεων ανά φορέα και το προσοντολόγιο που απαιτείται.
Σύμφωνα με το Δελτίο Τύπου:
 • Έναρξη αιτήσεων από τις 21/05/2018 και ώρα 10η πρωινή μέχρι και τις 31/05/2018 και ώρα 12η μεσημβρινή.
 • Η υποβολή των αιτήσεων γίνεται αποκλειστικά με ηλεκτρονικό τρόπο στην ιστοσελίδα του Οργανισμού, στο πεδίο υποβολής ηλεκτρονικής αίτησης, από χρήστες πιστοποιημένους στις Ηλεκτρονικές Υπηρεσίες της Διαδικτυακής πύλης του ΟΑΕΔ, με την εισαγωγή των κωδικών πρόσβασης (Ονομασία Χρήστη και Συνθηματικό).
 • Οι δυνητικά ωφελούμενοι άνεργοι μέλη μονογονεϊκών οικογενειών, άνεργοι που ανήκουν στην κατηγορία των ΑμεΑ, αλλά έχουν εγγραφεί στο γενικό μητρώο του Οργανισμού και επιθυμούν να μεταφερθούν στο ειδικό μητρώο ΑμεΑ του ΟΑΕΔ καθώς και εγγεγραμμένοι άνεργοι γονείς προστατευόμενων τέκνων ΑμεΑ, υποχρεούνται να προσκομίσουν τα σχετικά δικαιολογητικά στα ΚΠΑ2 του ΟΑΕΔ μέχρι τη λήξη της προθεσμίας υποβολής των αιτήσεων.
 • Οι ωφελούμενοι κατατάσσονται στον Πίνακα Κατάταξης Ανέργων με βάση τα εξής οκτώ αντικειμενικά κριτήρια μοριοδότησης:
  1. Χρονικό διάστημα συνεχόμενης εγγεγραμμένης ανεργίας ωφελουμένου, με ανώτατο όριο τους 60 μήνες, το οποίο διπλασιάζεται για τους ανέργους αρχηγούς μονογονεϊκών οικογενειών.
  2. Χρονικό διάστημα συνεχόμενης εγγεγραμμένης ανεργίας του/της συζύγου των ανέργων της ανωτέρω κατηγορίας, με ανώτατο όριο τους 60 μήνες
  3. Αναπηρία ωφελούμενου σε ποσοστό 50% και άνω
  4. Ετήσιο εισόδημα ατομικό ή οικογενειακό
  5. Ηλικία
  6. Αριθμός ανήλικων τέκνων
  7. Γονέας προστατευόμενου ή προστατευόμενων τέκνων ΑμεΑ, ανηλίκων ή και ενηλίκων, με ποσοστό αναπηρίας 67% και άνω
  8. Ιδιότητα δικαιούχου του «Κοινωνικού Εισοδήματος Αλληλεγγύης» (ΚΕΑ)

Το σύστημα επιλογής βασίζεται στη μοριοδότηση των συγκεκριμένων κριτηρίων με αντικειμενικό και διαφανή τρόπο με τη χρήση μηχανογραφικού λογισμικού του ΟΑΕΔ. Οι πληροφορίες για τα λοιπά κριτήρια επιλογής και κατάταξης των ωφελουμένων προέρχονται από το Ολοκληρωμένο Πληροφοριακό Σύστημα (ΟΠΣ) του ΟΑΕΔ και αντλούνται αυτεπάγγελτα από την Γενική Γραμματεία Πληροφοριακών Συστημάτων (ΓΓΠΣ) και την Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση Κοινωνικής Ασφάλισης (ΗΔΙΚΑ ΑΕ).

 • Δικαίωμα υποβολής ηλεκτρονικών αιτήσεων έχουν μόνο οι εγγεγραμμένοι άνεργοι στα μητρώα ανέργων του ΟΑΕΔ ηλικίας άνω των 18 ετών.
 • Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επιλέξουν μία μόνο ειδικότητα τοποθέτησης από τις αναφερόμενες στη σχετική λίστα του Παραρτήματος Ι της Δημόσιας Πρόσκλησης, Nο 4/2018 και μέχρι τρεις Επιβλέποντες Φορείς ή/και Υπηρεσίες Τοποθέτησης.

Η πρόσκληση, οι θέσεις ανά φορέα και το προσοντολόγιο : εδώ

Οι Θέσεις:

 • Περιφερειακή Ενότητα Καβάλας: 37
 • Περιφερειακή Ενότητα Θάσου: 65
 • Περιφερειακή Ενότητα Δράμας: 51

Τα κυριότερα στοιχεία της πρόσκλησης

Σκοπός του προγράμματος:

Το Πρόγραµµα σχεδιάστηκε από κοινού µε το Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας, ενώ εκτός από απασχόληση των ωφελουμένων θα εμπεριέχει εργασίες για την προστασία των δασικών εκτάσεων της χώρας από πυρκαγιές και για την διαχείριση των ήδη καμένων περιοχών και αποφυγή µμελλοντικών καταστροφών.

Επίσης οι ωφελούμενοι µε την επίβλεψη των δασαρχείων θα εκπονήσουν οικολογικές δράσεις προστασίας της βιοποικιλότητας των ∆ασών µε σκοπό την ανάπτυξη και τη διατήρηση βιώσιµων πληθυσμών και οικοσυστημάτων. Στο πλαίσιο αυτό περιλαμβάνονται και οι ενέργειες ορισµού των Επιβλεπόντων Φορέων και των θέσεων απασχόλησης ανά Φορέα και ειδικότητα, η κατάταξη και η σύζευξη των ανέργων µε τις θέσεις εργασίας των Επιβλεπόντων Φορέων.

Πέραν των ανωτέρω, ο σχεδιασµός των ως άνω προγραμμάτων δύναται να περιλαμβάνει και δράσεις ενεργοποίησης των ωφελουμένων (κατάρτιση, συμβουλευτική, επιμορφωτικά σεµινάρια κ.α.), µε στόχο τη διευκόλυνση της επανένταξης τους στην αγορά εργασίας, οι οποίες εξειδικεύονται στις εκάστοτε Προσκλήσεις που δημοσιεύονται στο πλαίσιο της δράσης Προώθησης της Απασχόλησης µέσω προγραμμάτων Κοινωφελούς Χαρακτήρα.

Τα έργα αυτά εκλέγονται από τις Αποκεντρωμένες ∆ιοικήσεις της χώρας που θα συμμετέχουν στο πρόγραµµα, ανάλογα µε τις ανάγκες τους. Η συμμετοχή των ωφελουμένων στις ως άνω δράσεις καλύπτεται από το πρόγραµµα.

Λοιπά στοιχεία:

 • 8 Μήνες πλήρους Απασχόλησης.
 • 495,25 ευρώ το μήνα για ανέργους 25 ετών και άνω.
 • 431,75 ευρώ το μήνα για ανέργους κάτω των 25 ετών.

Πιστοποίηση Γνώσεων Χειρισμού Η/Υ (Δημόσιο, Ιδιωτικός Τομέας)

Εκπαίδευση από το ΣΠΙΤΙ σας μέσω της ψηφιακής μας πλατφόρμας από 60€.

Εκπαιδευτής Ενηλίκων

Αξιοποιήστε τις γνώσεις και το πτυχίο σας & ενισχύστε το εισόδημα σας.

Πιστοποίηση Γνώσεων Χειρισμού Η/Υ (Δημόσιο, Ιδιωτικός Τομέας)

Εκπαίδευση στο ΚΕΝΤΡΟ μας σε φυσικό τμήμα ή μέσω ψηφιακής πλατφόρμας.

Προσωπικό Security

Εκπαίδευση & Πιστοποίηση με μειωμένες τιμές για ανέργους.

Τυφλό Σύστημα Πληκτρολόγησης σε Υπολογιστή

Πιστοποιήστε τις ικανότητες σας με μόνο 40€.

Εξετάσεις Πιστοποίησης Χρήσης Γεωργικών Φαρμάκων

Απαραίτητες στην αγορά & χρήση Γεωργ. Φαρμάκων.

επάνω    

Facebook