Εκπαίδευση “Εκπαιδευτών Ενηλίκων”

Το Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Στερεάς Ελλάδας  υλοποιεί σε κύκλους το εξ αποστάσεως (τηλεκατάρτιση) μοριοδοτούμενο πρόγραμμα κατάρτισης «ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΩΝ ΕΝΗΛΙΚΩΝ» σε συνεργασία με το Κέντρο Διά Βίου Μάθησης Easy Education και το Κέντρο Διά Βίου Μάθησης ΚΟΡΥΦΗ.

Ποιοι είναι οι σκοποί του Προγράμματος Κατάρτισης;

1. Η απόκτηση Βεβαίωσης Παρακολούθησης Επιμόρφωσης από το Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Στερεάς Ελλάδας μετά από την επιτυχή παρακολούθηση όλων των ενοτήτων του προγράμματος.

2. Η ένταξη του επιμορφούμενου στο Μητρώο Εκπαιδευτών του Τεχνολογικού Εκπαιδευτικού Ιδρύματος Στερεάς Ελλάδας μετά από την επιτυχή παρακολούθηση όλων των ενοτήτων του προγράμματος.

3. Η δυνατότητα απευθείας συμμετοχής στις Εξετάσεις αξιολόγησης εκπαιδευτικής επάρκειας υποψηφίων Εκπαιδευτών Ενηλίκων μη Τυπικής Εκπαίδευσης του ΕΟΠΠΕΠ (Ν. 4386/16 Άρθρο 67). Μετά την επιτυχή συμμετοχή σας στις εξετάσεις του ΕΟΠΠΕΠ εγγράφεστε στο μητρώο Εκπαιδευτών Ενηλίκων. Τα ΣΤΕΠ που “ξεκλειδώνεται” υπάρχουν στο τέλος της παρούσας ανάρτησης.

4. Η δυνατότητα πρόσληψης σε φορείς μεταδευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, όπως Κέντρα Δια Βίου Μάθησης, ΣΔΕ, ΙΕΚ με τα μόρια που δίνει η βεβαίωση επιμόρφωσης που θα λάβει κάθε επιμορφούμενος.
Σ.Δ.Ε. & Ι.Ε.Κ. : 2 μόρια (ο υπολογισμός είναι 0,25 μόρια ανά 25 ώρες)
Στα Κέντρα δια βίου μάθησης η μοριοδότηση εξαρτάται από την προκήρυξη.

5. Η Υποστήριξη της ήδη υπάρχουσας θέσης εργασίας του καταρτιζόμενου ή η ενίσχυση στην προσπάθεια αναζήτησης νέας θέσης εργασίας αλλά και τη θεσμοθέτηση ενός κοινού υψηλού υποβάθρου του εκπαιδευτικού έμψυχου δυναμικού της χώρας μας.

Σε ποιους απευθύνεται η κατάρτιση;

Το Πρόγραμμα Κατάρτισης απευθύνεται σε:

 • Εκπαιδευτικούς & εν δυνάμει εκπαιδευτικούς
 • Φοιτητές & Κατόχους οποιουδήποτε πτυχίου τριτοβάθμιας εκπαίδευσης
 • Λογιστές, Οικονομολόγους
 • Νομικούς,
 • Ψυχολόγους,
 • Αρχιτέκτονες, μηχανικούς και συναφή επαγγέλματα
 • Φυσικούς, χημικούς, μαθηματικούς, βιολόγους
 • Τεχνολόγους, Τεχνικούς βοηθούς και ασκούντες συναφή επαγγέλματα
 • Απασχολούμενους στην παροχή υπηρεσιών
 • Ειδικευμένους Γεωργούς, Κτηνοτρόφους, Δασοκόμους και Αλιείς (3ετή επαγγελματική ή/και διδακτική πείρα συναφή με την επαγγελματική δραστηριότητα)
 • Ειδικευμένους τεχνίτες (3ετή επαγγελματική ή/και διδακτική πείρα συναφή με την επαγ/κή δραστηριότητα)
Ποιος ο τρόπος υλοποίησης της κατάρτισης;

Η υλοποίηση της εκπαίδευσης στηρίζεται στην μικτή (blended) εξ’ αποστάσεως ηλεκτρονική μάθηση, έχει συνολική διάρκεια 200 ώρες και ολοκληρώνεται σε 2 μήνες.

Η εκπαίδευση περιλαμβάνει:

 • 180 ώρες ασύγχρονη τηλεκατάρτιση
 • 15 ώρες σύγχρονης τηλεκατάρτισης (3 συναντήσεις των 5 ωρών έκαστη)
 • 5 ώρες δια ζώσης κατάρτισης στο κέντρο μας (1 συνάντηση).

Το εκπαιδευτικό και υποστηρικτικό υλικό είναι αναρτημένο σε ψηφιακή μορφή στην πλατφόρμα από την πρώτη ημέρα έναρξης της εκπαίδευσης. Μπορείτε να το μελετήσετε μέσω της πλατφόρμας ή να το κατεβάσετε στον υπολογιστή σας και να το εκτυπώσετε αν το επιθυμείτε.

Οι θεματικές ενότητες “Σπόνδυλοι” είναι συνολικά 11 σύμφωνες ως προς το περιεχόμενο και την ονοματολογία τους με την Υπουργική Απόφαση 2844/23-10-2012.

Υπάρχουν τεστ αξιολόγησης (από τράπεζα θεμάτων) ανά θεματική ενότητα για να ελέγχεται η απόκτηση των γνώσεων από τον καταρτιζόμενο. Επίσης ανατίθενται εργασίες σε κάθε καταρτιζόμενο όπως και μια μικροδιδασκαλία την οποία θα παρουσιάσει στις εξετάσεις του ΕΟΠΠΕΠ.

Ποια είναι τα Πλεονεκτήματα της εξ’ αποστάσεως εκπαίδευσης;
 • Έχει αποδειχτεί βάσει ερευνών ότι η εξ’ αποστάσεως εκπαίδευση είναι πέντε φορές πιο αποδοτική στην κατανόηση του διδακτικού υλικού, καθώς ο καταρτιζόμενος μπορεί να επανέλθει εκ νέου όσες φορές θέλει στο εκπαιδευτικό υλικό.
 • Ο καταρτιζόμενος δεν χρειάζεται να αλλάξει το ημερήσιο πρόγραμμα του για να προσαρμοστεί στο ωράριο της κατάρτισης.
 • Ο καθένας ορίζει το δικό του χρονοδιάγραμμα μελέτης, καθώς η πρόσβαση στην πλατφόρμα και στο υλικό της είναι συνεχώς εφικτή.
 • Επιπλέον αποτελεί την πιο οικονομική λύση για επιμόρφωση και απόκτηση δεξιοτήτων, αφού δεν χρειάζεται ο καταρτιζόμενος να μετακινηθεί στο κέντρο κατάρτισης για δια ζώσης παρακολούθηση.
Ποια είναι τα δίδακτρα του προγράμματος;

Τα δίδακτρα για το πρόγραμμα “Εκπαίδευση Εκπαιδευτών Ενηλίκων” διαμορφώνονται ως εξής:

 • Γενική κατηγορία Καταρτιζόμενων : 300€
 • Άνεργοι, Φοιτητές & Α.Μ.Ε.Α. : 250€ (έκπτωση 50€)
 • Απόφοιτοι & εν ενεργεία φοιτητές του ΤΕΙ Στερεάς Ελλάδας: 190€ (έκπτωση 110€)

Η πληρωμή των διδάκτρων για κάθε περίπτωση γίνεται μέσω δύο ισόποσων δόσεων.

Εγγραφή στο Σεμινάριο

Για την εγγραφή σας μπορείτε να συμπληρώσετε την ηλεκτρονική φόρμα πατώντας  εδώ  ή να επικοινωνήσετε μαζί μας στο 2592023230 (10:00 – 20:00).

Τα ΣΤΕΠ των Εκπαιδευτών

Ο κάθε υποψήφιος Εκπαιδευτής Ενηλίκων με βάση τις γνώσεις (πτυχία) και την επαγγελματική του εμπειρία ξεκλειδώνει κατά την αίτηση του στον ΕΟΠΠΕΠ τα αντίστοιχα ΣΤΕΠ (ταξινομικό σύστημα επαγγελμάτων της Εθνικής Στατιστικής Αρχής).

Η κάθε ειδικότητα αντιστοιχεί σε συγκεκριμένα ΣΤΕΠ.

Γνωρίστε ποια ΣΤΕΠ μπορείτε να ξεκλειδώσετε:  εδώ 

Απόκτηση Μέγιστης Μοριοδότησης για Προκηρύξεις

22 Μοριοδοτούμενα Σεμινάρια

Για προσλήψεις σε Δομές Μεταδευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης. Μέγιστη Μοριοδότηση!

Δίδακτρα: 450€ >>> 240€ (έκπτωση προς όλους)

Διάρκεια: 3 Μήνες  – 400 ώρες

3 Μοριοδοτούμενα Σεμινάρια

“Ειδική Αγωγή”, “Διοίκηση Εκπαιδευτικών Μονάδων”, “Διαπολιτισμική Εκπαίδευση”. Μέγιστη μοριοδότηση!

Δίδακτρα: 590€ (έκπτωση έως 295€ για ειδικές κατηγορίες)

Διάρκεια: 12 μήνες – 450 ώρες

επάνω    

Facebook