ΑΡΧΑΙΑ ΚΑΤ. 2007

Το γνωστό κείμενο δεν παρουσίαζε κάποια ιδιαίτερη δυσκολία και θα μπορούσε να θεωρηθεί ως αναμενόμενο, καθώς έχει μπει στη διδακτέα και εξεταστέα ύλη μόλις πριν από δυο χρόνια. Οι ερωτήσεις του γνωστού κειμένου ήταν εύκολες και θα μπορούσαν να απαντηθούν σωστά από την πλειοψηφία των υποψηφίων.

Το άγνωστο κείμενο μπορεί να χαρακτηριστεί ως αρκετά δύσκολο και η μετάφραση του θα μπορούσε να γίνει σωστά και ολοκληρωμένα από μαθητές ιδιαιτέρως καλά προετοιμασμένους. Οι ερωτήσεις που αναφερόταν στο κείμενο ήταν εύκολες, εκτός από την τελευταία που απαιτούσε επάρκεια γνώσεων.

επάνω    

Facebook